Allt handlar om människor, samverkan och riktning.

Vi drivs av övertygelsen att alla människor kan och vill utvecklas – när de ges möjlighet. Varje medarbetares prestation bottnar i vilken motivation han eller hon känner, och ju större förståelse och delaktighet som skapas bland människorna i en organisation desto snabbare och starkare blir utvecklingen.

Vår utgångspunkt, och vår erfarenhet, är att vi alltid kan bidra till en högre prestationsnivå hos både ledare och grupp. Och vi vet att vi, med beprövade metoder och verktyg, kan skapa snabba och konkreta resultat som går att mäta i försäljning, produktivitet, lönsamhet, kundnöjdhet etc.

Genom tydliga målbilder och gemenskap kring visioner och mål lägger vi grunden till en framåtriktad och offensiv företagskultur, där medarbetarna ser och tar vara på möjligheter för både sin egen och företagets fortsatta utveckling. Det leder till en verksamhet där förändringar inte är något hotfullt och jobbigt utan något som är inspirerande eller utmanande och främjar utveckling. En rörelse där människor tänker och gör och reflekterar, för att nästa gång tänka och göra ännu bättre.

”Från nuläge till nyläge.”

Alla utvecklingsresor startar ”där du är”. Den insikten ligger bakom vårt varumärke. Trunk symboliserar å ena sidan den ”väska” av erfarenheter varje människa bär med sig, och som påverkar hans eller hennes tankar och beteenden i rollen som medarbetare, chef och ledare. Men trunk repres-
enterar också glädjen i att utvecklas och det faktum att ”allt går att träna”. Trunk är exempelvis det engelska ordet för kroppens ”bål”, och ju starkare mag- och ryggmuskler, desto mer orkar man ju bära. I den engelska ordboken har trunk också betydelsen ”huvuddel” eller ”huvudlinje”. En huvudväg heter följaktligen Trunk road, och tillsammans med våra uppdragsgivare hittar vi företagens huvudväg till ständig utveckling.

”Men betyder inte trunk också snabel?” Jovisst. Och snabeln är central för elefantens överlevnad. Den används för att äta, dricka, lukta och för att ”se” (genom att svinga snabeln kan elefanten känna av de olika luftlagren och
på sätt skapa sig en tydlig bild av sin omgivning). Snabeln används också
för att kommunicera – den kan uttrycka olika sinnesstämningar i det sociala samspelet med de andra i flocken – och till att slåss, när det behövs.

Du kan med andra ord välja om du vill förknippa vårt namn med en tränings-
bag, en trädstam, en huvudväg eller en elefantsnabel. Huvudsaken är att du vet att det är oss du ska vända dig till när du vill utveckla ledarens, gruppens eller hela organisationens prestationsförmåga.

It’s all about people, collaboration and direction.

We are motivated by the belief that all people can and want to develop – given the opportunity. Each employee’s performance is based on the motivation he or she feels; the greater understanding and participation among people in an organization, the faster and stronger development will be.

Our basic assumption, and our experience, is that we can always contribute to leaders and groups attaining a higher level of performance. We know that we can use our proven methods and tools to create rapid, tangible results that can be measured in sales, productivity, profit, customer satisfaction, etc.

Using clear target images and cohesive missions and targets, we build a foundation for a forward-thinking, proactive company culture where employees see and seize opportunities for their own and the organization’s continued development. This leads to an organization where change isn’t threatening and difficult, it’s something that is inspiring and fosters development. An organization where people think and reflect, and consider how they can improve further in the future.

”From now to new.”

All developmental journeys starts from “where you are.” This is the insight behind our brand. Trunk symbolizes the “carrying case” of experiences that all people have with them that influences a person’s thoughts and behaviors in his or her role as an employee, manager and leader. Trunk also represents the joy of developing and the endless possibilities training and practicing gives us. For example, Trunk is also another word for “torso;” we all know that the stronger one’s abdomen and back muscles are, the more one can carry. Additionally, “trunk” can refer to a “main body,” or “main line.” A main highway can be called a “trunk road” and, together with our clients, we find the organization’s highway to constant development.

”But, isn’t a trunk also an elephant’s nose?” Sure. Of course, an elephant’s trunk is central to his survival. He uses it to eat, drink, smell and “see” (by swinging it, the elephant can sense the various layers of air and create a clear image of his environment). The trunk can also be used for communication – it can express a variety of emotions in the elephant’s social interactions with the other herd members – or he can use it to fight with, when he needs to.

In other words, you can choose which associations our name generates, a training case, the body of a tree, a main road, or an elephant’s trunk. The most important thing is that you turn to us when you wish to develop leaders, groups or entire organizations’ performance.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fjorton − 6 =