Vi skapar vinnande organisationer.

Vill man skapa kortsiktiga vinster finns det många vägar att gå. Men vill man snabbt skapa uthålliga resultatförbättringar, handlar det om att bygga en vinnande inställning i hela organisationen. Att engagera alla ledare och medarbetare i att ständigt göra jobbet, och företaget, effektivare och bättre.

Vi har bred och djup erfarenhet av att förändra attityder och arbetssätt i många typer av organisationer, och vi ser att våra metoder bidrar till både kortsiktiga vinster och långsiktiga värden. Basen i ett sådant förändrings-
arbete är att skapa en bred affärsförståelse med en tydlig bild av vart företaget vill och vilka kritiska områden som avgör framgången. När alla ser och förstår målbilden, när alla ser och förstår utmaningen de står inför och när alla ser och förstår hur de kan mäta sig mot utmaningen, då väcks den inneboende viljan att utvecklas.

”Vi väcker viljan att vilja mer.”

Tre hörnstenar är:

Förståelse för affären
– Skapa en bred förståelse för företagets riktning, en tydlig bild och förståelse för vart vi är på väg och vad som avgör vår framgång.

Styrning av affären
– Fördela ansvaret och styra energin mot önskade resultat. Starta eller vässa utvecklings/förbättringsprocesserna i organisationen. Motorn i drivet framåt.

Stöd till styrningen
– Coachning, utbildning, lagbyggande och mötesformer för att säkra kontinuerlig utveckling.

Enkelt uttryckt handlar det om att gemensamt förstå omgivningen, starta en process och sätta igång görandet. Sedan underhålla och träna det.

Vi hjälper till med att koppla helhetsgreppet och under resans gång är vi med och stödjer, inspirerar och tränar både ledare och medarbetare, med olika insatser. Vi stöttar och coachar ledningsgrupper, medarbetargrupper och enskilda individer på alla nivåer i företaget.

We create winning organizations.

If you want short-term gains, there are many paths you can choose, but if you want to quickly create sustainable improvements in profits, you must promote a winning attitude throughout the organization. All managers and employees must be involved constantly in making work and the company more efficient and better.

We have broad, meaningful experience changing attitudes and work practices in many different types of organizations; our approach has been shown to contribute both to short-term profit and long-term values. The foundation of this type of change process is to create a broad understanding for business with a clear image of where the company wants to be and which critical areas determine success. When everyone sees and understands the target image, when everyone sees and understands the challenges they are faced with, and when everyone sees and understands how they stand in relation to the challenge, the innate desire to develop is awakened.

”We stimulate the desire to desire more.”

The three cornerstones are:

Understanding the business
– Create a broad understanding for the organization’s direction, a clear image and understanding of where we are going and what will determine our success.

Controlling business
– Distribute responsibility and direct energy toward the desired results. Start or sharpen development/improvement processes in the organization. This is the engine for forward motion.

Support for control
– Coaching, training, team-building and meeting procedures that ensure continual development.

Simply put, it’s all about common understanding of the given environment, starting a process and setting the action in motion. Afterward, maintain and practice it.

We help to connect contextual understanding; along the way we are there to support, inspire and train leaders and employees, using different methods. We support and coach management groups, employee groups and individuals at all levels of the company.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nio + sex =