Vi utvecklar medarbetarnas vilja och förmåga att utvecklas.

Ekonomisk forskning visar att en genomsnittlig arbetsgrupp spenderar ca 35% av sin arbetstid med tydligt fokus på uppgiften, medan en högpres-
terande grupp har fokus på den gemensamma arbetsuppgiften under 80% av tiden. Men vad är det som skapar detta fokus? Vi har mött och jobbat med tiotusentals medarbetare i svenska och internationella företag och vi vågar påstå att det handlar om två saker:

Det första är förståelse. Förståelse för företagets verksamhet, dess marknad, mål, problem och möjligheter. Förståelse för hur de olika delarna
i organisationen samverkar och påverkar varandra. Och – framför allt – förståelse för vilken roll jag själv har, i och för gruppen, och hur jag som individ kan ta initiativ för att påverka min egen och vår gemensamma prestation.

Det andra är delaktighet. Att känna att man äger ansvaret för sitt område, att vara involverad i tänkande, beslut och görande. När människor känner sig delaktiga väcks deras inneboende vilja och förmåga att utvecklas och bidra till gruppens framgångar.

”När medarbetarna förstår de värden
företaget skapar, förstår de sitt värde i företaget.”

Förståelse och delaktighet är naturliga nycklar till medarbetarnas motivation. Och motivation är i sin tur nyckeln till alla prestationer – när människor känner sig motiverade presterar de, av egen fri vilja. Vår metodik bygger på att på alla sätt stödja en process där medarbetarna blir aktiva deltagare i sin egen och företagets prestationsutveckling.

Våra medarbetarutvecklingsprogram är ett stöd i företagets strävan att utveckla starka lagspelare. Att ge medarbetarna större förståelse för organisationens affärskoncept, processer och omvärld och få dem att
aktivt fokusera på att utveckla den gemensamma prestationen i företaget.

Vi baserar alltid våra utvecklingsprogram på företagets egna unika affärsförutsättningar, och vi arbetar med medarbetarna och deras arbetssituation och utmaningar som utgångspunkt.

We stimulate employees’ desire and ability to develop.

Economic research shows that the average work group spends only 35% of its time clearly focused on tasks, while a high-performance group focuses on their shared work tasks 80% of the time. What creates that kind of focus? We have met and worked with thousands of employees in Swedish and international companies and, according to our experience, the difference comes down to two factors:

The first factor is understanding. Understanding of the company’s operations, its market, targets, problems and opportunities. Understanding how the various parts of the organization interact and influence each other. And – above all – individual understanding of my role in and for the group, and how I can take initiative as an individual to influence my own and our collective performance.

The second factor is participation. Feeling that you own responsibility for your area, that you are involved in thought processes, decisions and actions. When people feel involved, their innate desire and ability to develop and contribute to the group’s success is awakened.

”When employees understand the value created by the company, they understand their own value to the company.”

Understanding and involvement are natural keys to employees’ motivation. In turn, motivation is the key to all accomplishments – when people feel motivated, they perform of their own free will. Our method is based on complete support for a process through which employees become active participants in development of their own performance, and the company’s.

Our staff development programs support the company’s efforts to develop strong team-players. We help employees gain greater understanding of the organization’s business concepts, processes and environment, getting them to focus actively on developing the shared performance targets of the company.

We have always based our development programs on each individual company’s unique business requirements; the point of origin for our process is the participants, their work situations and challenges.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tre × 4 =